Pozvánka na členskú schôdzu 13.6.2015

Pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 13 júna 2015 o 15,00 hod v areáli futbalového ihriska v Novom Tekove, po klubovej výstave.

Program:
- otvorenie členskej schôdze, voľba zapisovateľa,
- voľba návrhovej komisia a voľba overovateľa zápisnice,
- schválenie programu,
- správa rady klubu o činnosti za uplynulé obdobie,
- informácia o hospodárení v roku 2014 a správa revíznej komisie,
- vyhodnotenie práce komisií - bonitačnej, výstavnej, propagačnej,
- návrh a schválenie odmien pre členov za ich činnosť pri prípravách a realizáciách výstav a odmeny členom rady klubu za ich činnosť
- úprava a zmena poplatkov niektorých služieb poskytovaných klubom
- prejednanie a určenie postupu pri disciplinárnom konaní voči p. Viere Vítkovej
- schválenie plánu činnosti na ďalšie obdobie,
- rôzne,
- diskusia,
- uznesenie,
- záver.

V Bratislave dňa 1. júna 2015

Majdová Gabriela
prezident KCHČaP

Pozvánka na stiahnutie.

Pred členskou schôdzou sa bude konať krátka prezentácia produktov firmy "emmi-pet" z Nemecka.

 


Online prihlásenie

Udalosti

Dôležité linky