Hlavné úlohy a ciele KCHČaP na volebné obdobie

I. V oblasti vnútro - klubovej činnosti:
a.) činnosť chovateľov s cieľom využiť ich osobný podiel a účasť na živote klubu organizovaním spoločných zasadnutí a zabezpečením informovanosti,
b.) zabezpečovať plnenie opatrení prijímaných ÚKK a SKJ. Vo vzťahu k ostatným štátnym a kynologickým orgánom vykonávať úkony v prospech chovateľských záujmov členov klubu,
c.) dbať o prirodzený prírastok chovateľov za členov klubu s dôrazom na vyžadovanie disciplíny v súlade so stanovami klubu,
d.) uskutočniť v každom roku jednu špeciálnu a jednu klubovú výstavu v rámci nich bonitácie,
e.) využívať možnosti medzinárodnej spolupráce a výmeny skúsenosti umožnením a prizývaním zahraničných účastníkov na chovateľské podujatia organizované klubom,
f.) vyhodnocovať dodržiavanie stanov klubu, príspevkovej disciplíny a ich porušovanie riešiť ukončením členstva,


II. V oblasti chovateľskej činnosti:
a.) dbať o dodržiavanie chovateľského poriadku pri riadení chovu chovaných plemien,
b.) zabezpečovať prostredníctvom poradcov chovu dodržiavanie zásad cieľavedomej plemenitby a využívaním v chove chovné jedince, ktoré sú v dobrom zdravotnom stave a spĺňajú podmienky CHOVATEĽSKÉHO PORIADKU. Nepripustiť legalizáciu netypickej plemenitby, ktorú klubový chovateľský poriadok nepripúšťa. V prípade podozrenia s nedodržania pripúšťacieho povolenia a samovoľného krytia alebo krytia s rôznymi psami zvážiť vykonanie skúšky na DNA, ktorú v prípade potvrdenia podozrenia uhradí chovateľ. Proti nemu sa započne disciplinárne konanie,
c.) udržiavať štandard s kvalitným organizovaním bonitácií s kvalitným obsadením posudzovateľov SKJ. Bonitácii podrobiť i importovaných jedincov po zápise do plemennej knihy ÚKK,
d.) organizačne zabezpečovať vydávanie pripúšťacích povolení a zapisovanie odchovov do plemennej knihy,
e.) viesť požadovanú chovateľskú dokumentáciu pre svojich členov a spolupracovať s plemennou knihou ÚKK,
f.) poskytovať chovateľom základné informácie potrebné pre chov prostredníctvom poradcu chovu, INTERNETU,
g.) na členských schôdzach, v klubových internetových novinách informovať o chovateľských úspechoch svojich členov,


III. V oblasti hospodárenia:
a.) zabezpečiť vyrovnané hospodárenie klubu v zmysle schváleného rozpočtu a platnej legislatívy,
b.) viesť predpísanú ekonomickú evidenciu a prostredníctvom revíznej skupiny vykonávať pravidelne kontrolu hospodárenia,
c.) členom na členských schôdzach pravidelne predkladať stav hospodárenia,
d.) dbať, aby všetci členovia za rovnakých podmienok dodržiavali príspevkovú disciplínu. Členom s nevyrovnaným členským príspevkom neposkytovať požadované chovateľské služby. Opakované porušenie stanov riešiť vyčiarknutím z členstva,


IV. V oblasti propagácie a medzinárodnej spolupráce:
a.) v aktuálnej podobe udržiavať klubovú internetovú stránku, poskytovať základné informácie o činnosti, klubovej legislatíve, chovateľských úspechoch, výsledkoch bonitácii a výstav,
b.) prostredníctvom Rady ... ale i svojich členov propagovať chovateľské úspechy v kynologickej tlači,

Online prihlásenie

Udalosti

Dôležité linky